RODO


Warszawa dnia 13.06.2018r

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.

1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,Społem” WSS Żoliborz 01-627 Warszawa ul. Słowackiego 16/18.

W sprawie pytań dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych p. Romanem Gerek,
korespondencyjnie pod adresem ,,Społem” WSS Żoliborz 01-627 Warszawa ul. Słowackiego 16/18 lub
e-mail: biuro@spolemzoliborz.pl.

2.

Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celach:

a – przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit.a RODO),

b – zawarcia i wykonania umowy/umów gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust.1 lit.b RODO),

c – roszczeń (jeśli powstaną) związanymi z zawartą z Panią/Panem umowami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora
(art. 6 ust.1 lit.f RODO),

d – spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa, np. zatrudnienia (art. 6 ust.1 lit.c RODO).

3.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

– upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

– świadczące usługi: informatyczne, finansowo-księgowe, z zakresu doręczenia korespondencji, audytorskie i kontrolne na podstawie odpowiednich umów,

– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

a – zakończenia rekrutacji, chyba że zostanie wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie,

b – zakończenia umowy o po zakończeniu umowy przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego min 6 lat,

c – do czasu zakończenia roszczeń

d – określonych przez inne przepisy prawa

5.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do treści swoich danych

– prawo do ich sprostowania w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

– prawo do usunięcia danych osobowych

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie umotywowanego wniosku w dowolnym momencie

– prawo do wniesienia skargi lub zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się w Warszawie przy ul. Stawki 2 ,jeśli stwierdzi Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6.

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

W sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Aktualizacja 09.2020r.